Jan Nosek - serwis klimatyzacji
Z nami, zawsze dobry klimat :)
News & Updates

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w firmie Klimatyzacja samochodowa Nosek Jan :

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

 

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Klimatyzacja samochodowa

Nosek Jan („Firma" lub „my”) jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem  i wykorzystywaniem takich danych. Mogą się Państwo kontaktować z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Waszych praw.

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa  w przejrzysty sposób poinformować:

  • dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
  • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe 
  • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

 

2. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez Firmę w celach: wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów); weryfikacji Klientów w publicznych rejestrach ; prowadzenia wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu Firmy z Klientami.

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

3. Rodzaje danych osobowych

 3.1. Dane podawane przez Klientów 

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Firmą, mogącą polegać w szczególności na: dostarczaniu Wam usługi, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: 

  • a)   imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 
  • b)  numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON), 
  • c)   dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, 
  • d)  numer rachunku bankowego. 

W przypadku wykonywania usługi dla Państwa, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów kontaktu z Państwem lub/i wystawienia faktury za wykonaną usługę. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Firmę (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się  z brakiem możliwości realizacji faktury). 

 3.2. Dane zbierane z innych źródeł 

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

4. Środki zabezpieczające dane osobowe 

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

5. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z nich 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o informacje. 

Ponadto, mają Państwo prawo do: 

  • a)    żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO; 
  • b)    żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO; 
  • c)    wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej; 

Firma będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. W odpowiedzi na

Państwa żądanie Firma może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą lepiej zrozumieć sytuację. Nasza Firma dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.

 

Powyższa klauzula informacyjna jest również dostępna na naszej stronie internetowej : http://www.nosekautoklima.pl/


Jan Nosek 

Klimatyzacja Samochodowa

Wola Rzędzińska 70B 
33-150 Wola Rzędzińska 
Nip: 873-162-63-27 
Regon: 120241989

Tel.: 606 159 169 
Adres e-mail : jn22@op.pl
Odwiedź nasz profil na facebook'u : NOSEK

Lokalizacja serwisu GPS:  
N:   50.030508, E:   21.047362
+50° 1' 49.83", +21° 2' 50.50"
 Pokaż Jan Nosek Klimatyzacja Samochodowa na większej mapie
Copyright (c)2013 Jan Nosek - serwis klimatyzacji samochodowej